กิจกรรมทั้งหมด

อบรม "Update มาตรฐานการบัญชีไทย ครั้งที่ 2"

การอบรม "Update มาตรฐานการบัญชีไทย ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ห้อง S88 1103 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม


อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ 2557 และนำไปใช้

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำอบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ 2557 และนำไปใช้ โดยนายชาตรี ชนนาฏ ศึกษานิเทศก์ชำนาญกา

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26