ข้อมูลด้านการบริหาร

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากำหนดในระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปีการศึกษา ดังนี้
1
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์

ประธาน 1 ปีการศึกษา

2
นายพูนศักดิ์ ปุระเทพ

กรรมการ 1 ปีการศึกษา

3
นายพิชัย เอกพิทักษ์ดำรง

กรรมการ 1 ปีการศึกษา

4
นายสุจิตร์ บุญรินทร์

กรรมการ 1 ปีการศึกษา

5
นายธนวัฒน์ ทองดี

กรรมการ 1 ปีการศึกษา