บุคคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS

เกี่ยวกับวิทยาลัย
(About)

แนะนำวิทยาลัย


ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างวิทยาลัย
โครงสร้างผู้บริหาร
ตราประจำวิทยาลัย
เพลงมาร์ชวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี
เริ่มก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
ขนาดรูปร่าง มีเนื้อที่ 240 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
เว็บไซด์ www.esarntech.ac.th

       วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยปณิธานของนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ด้วยความมุ่งมั่นในความต้องการให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และจัังหวัดใกล้เคียง ได้รับการศึกาาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนรยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 832 คน และอาคารต่างๆ ปรพกอบด้วย อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารฝึกงานจำนวน 1 หลัง สนามกีฬาจำนวน 2 สนาม ศูนย์วิทยบริการจำนวน 1 หลัง ห้องประชุมสัมมนาจำนวน 1 ห้อง ห้องพยาบาลจำนวน 1 ห้อง โรงอาหารจำนวน 1 หลัง ทั้งนี้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการครบทุกสาขาวิชาดังแผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
      เทคโนโลยีอีสานเหนือ แหล่งจุนเจือเรื่องการศึกษา มุ่งมั่นการเรียนการสอนสั่งดั่งสัญญา ฝึกวิชา อาชีพ และคุณธรรม
      **เกียรติคุณ เทคโนโลยีอีสานเหนือ มากล้นเหลือ ด้วยวินัย และเป็นผู้นำ พัฒนาความรู้คู่ความจำ
      สร้างผู้นำให้เลื่องลือระบือนาม เขียวขาวธง ปลิวสะบัดพัดดูสง่า มีคุณค่าสูงส่งทรงค่าล่ำ เขียวขาวดี มีน้ำใจ ควรจดจำ ก้องเกียรตินามเคียงคู่อุดรธานี

สีของทางวิทยาลัย
      
สีเขียว ขาว

เอกลักษณ์
      “เป็นคนดี มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม"

อัตลักษณ์
      “เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะ แต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้"

ปรัชญาวิลัย
      “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี"

     มุ่งมั่น หมายถึงเป็นผู้ที่มีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์
     สร้างสรรค์ดี หมายถึง เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
     วิชาการเด่น หมายถึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและปรับปรุง การเรียนการสอนให้ เข้ากับสภาพสังคมการเมือง เศรษฐกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
      เน้นคุณธรรม หมายถึง เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมรู้จักให้และรู้จักทาน เป็นคนรัก พ่อแม่รัก เพื่อนพ้อง รู้จักความเสียสละให้แก่ส่วนรวม และช่วยเหลือส่วนรวม
      นําเทคโนโลยี หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนํามาใช้ ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับยุคกับสมัยที่มีการ เปลี่ยนแปลงไป และรู้จักการนําเอา เทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรุงกับการใช้งานในภาครัฐและอุตสาหกรรม ปัจจุบัน

ติดต่อเรา

    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282