โครงสร้างสาขาทักษะชีวิต

นายชูชัย อ้วนแก้ว
หัวหน้าสาขา

นางวราภรณ์ อ้วนแก้ว
ครูผู้สอน

นายเสมา ศรีอากาศ
ครูผู้สอน

นางสาววราภรณ์ ป่าส่าน
ครูผู้สอน

นางสาวแสงเทียน กล้าหาญ
ครูผู้สอน

นางสาวจิรัชญา เนื่องชมภู
ครูผู้สอน

นางสาวมิรัญตรี ลาไป
ครูผู้สอน

นางสาววีณา ทุมดี
ครูผู้สอน

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282