โครงสร้างสาขาอุตสาหกรรม

นายอิทธิพล อุ่นศรี
หัวหน้าสาขา

นายสุคนธ์ ตรีเดช
ครูผู้สอน

นายธนวัฒน์ ศรีบุตรวงศ์
ครูผู้สอน

นายคุณากร สุขเจริญ
ครูผู้สอน

นายรณชัย นักผูก
ครูผู้สอน

นายสถาพร กลมเมือง
ครูผู้สอน

นายณัฐวุฒิ จักขุลี
ครูผู้สอน

นายอรรถพร อ่อนสุระทุม
ครูผู้สอน

นายสมศักดิ์ ตาสี
ครูผู้สอน

นายอนุวัฒน์ ธงอาษา
ครูผู้สอน

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282