โครงสร้างสาขาการตลาด

นางสุวิมล พลที
หัวหน้าสาขา

นางนุชนภา ชาฏา
ครูผู้สอน

นางวิไลลักษณ์ อุ่นศรี
ครูผู้สอน

นางสาวภัสรา กิติราช
ครูผู้สอน

นางสาวพรทิพย์ บรมฤทธิ์
ครูผู้สอน

นางสาวศศิธร โสดาเดช
ครูผู้สอน

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282