โครงสร้างสาขาการบัญชี

นางเสมอจิตร์ ไชยผา
หัวหน้าสาขา

นางสาวดวงใจ อ่อนนิ่ม
ครูผู้สอน

นางสาวโสภา สุวรรณเขต
ครูผู้สอน

นายเจนณรงค์ เกษาเลิศ
ครูผู้สอน

นางสาวอนุสรา ละดาดาษ
ครูผู้สอน

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282