บุคคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information service
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS
ระบบสารสนเทศ
Information
หลักสูตร
(Curriculum)

ภาคปกติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.)
      • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          2. การบัญชี
          3. การตลาด
      • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.)
      • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
         1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         2. การบัญชี
         3. การตลาด
      • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม


ภาคสมทบ (วันอาทิตย์)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.)
      • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
         1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         2. การบัญชี
         3. การตลาด
      • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

บุคลากรแผนกวิชา

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คลิก

สาขาการบัญชี

คลิก

สาขาการตลาด

คลิก

สาขาอุตสาหกรรม

คลิก

สาขาหมวดทักษะชีวิต

คลิก
ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282