หลักสูตร

(Curriculum)


ภาคปกติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.)
      • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          2. การบัญชี
          3. การตลาด
      • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.)
      • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
         1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         2. การบัญชี
         3. การตลาด
      • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม


ภาคสมทบ (วันอาทิตย์)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.)
      • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
         1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         2. การบัญชี
         3. การตลาด
      • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

บุคลากรแผนกวิชา

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282