บุคคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS
หน้าหลัก >> บุคลากร >> ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางพนมพร บุญคง
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานนักศึกาาภาคสมทบ

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นางสาวดวงใจ อ่อนนิ่ม
หลักสูตร/วิจัย/ทวิภาคี Canon

นางสาวอนุสรา ละดาดาษ
งานสถิติการมาเรียน/หลักสูตร

นายศุภชัย ห้วยแสงไผ่
งานสารสนเทศ

นายธนวัฒน์ ศรีบุตรวงศ์
ทวิภาคี Honda

นางนุชนภา ชาฏา
งานวัดผล

นายธนวัฒน์ ศรีบุตรวงศ์
งานรถรับ-ส่ง

นางสาวภัสรา กิติราช
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววีณา ดีทุม
งานทวิภาคี

นายเจนณรงค์ เกษาเลิศ
งานเรียนฟรี 15 ปี

นางสาววราภรณ์ ป่าส่าน
งาน CEO บุคลากร

นางสาวกุ้งนาง อุเหล่า
งานสารสนเทศ

 

บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเสมอจิตร์ ไชยผา
งานทะเบียน

นายธวัชชัย คำบุญเรือง
งานทะเบียน

นางสาวแสงเทียน กล้าหาญ
งานเครื่องแบบ

นางวราภรณ์ อ้วนแก้ว
งานกิจกรรม

นางสาวจิรัชญา เนื่องชมภู
งานกิจกรรม

นางวิไลลักษณ์ อุ่นศรี
งานการเงิน

นางสาวศศิธร โสดาเดช
งานการเงิน

นายเสมา ศรีอากาศ
งานกิจกรรม/งานองค์การนักศึกษา

นางสาวพรทิพย์ บรมฤทธิ์
งานกองทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวเมตตา ชัยธรรม
งานกองทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวโสภา สุวรรณเขต
งานบุคลากร

นางสาวมิรัญตรี ลาไป
งานบุคลากร

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282