บุคคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS
หน้าหลัก >> บุคลากร >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

โครงสร้างฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา,งานแนะแนว/ตลาด


นายอิทธิพล อุ่นศรี
รองฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา,งานแนะแนว/ตลาด

นายชูชัย อ้วนแก้ว
อาคารสถานที่/งานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสุวิมล พลที
งานครูที่ปรึกษา

นายคุณากร สุขเจริญ
งานครุภัณฑ์

นายสุคนธ์ ตรีเดช
งานส่งเสริม

นางสาวสุนิสา หมั่นเก็บ
งานประกันอุบัติเหตุ

นายธนวัฒน์ ศรีบุตรวงศ์
งานรถรับ-ส่ง

นายณรงศักดิ์ สรรพโส
งานแนะแนว/หอพัก

นายสถาพร กลมเมือง
งานถ่ายถาพ/สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

นายณัฐวุฒิ จักขุลี
งานโมโตครอส

นายอรรถพร อ่อนสุระทุม
งานอาคารสถานที่

นายสมศักดิ์ ตาสี
งานอาคารสถานที่

นายอนุวัฒน์ ธงอาษา
งานอาคารสถานที่

นายรณชัย นักผูก
งานยานพาหนะวิทยาลัย


ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282