"วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10"

28-08-2563   

              วันอังคาร ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอกุมภวาปี


“ดุจน้ำทิพย์ชโลม สุขทุก แหล่งหล้า
ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน
มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์
เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย
พระเมตตา พูนสวัสดิ์ พิพัฒน์ราษฎร์
ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย
ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย
ทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมี
ขอพระองค์ จงเกษม แสนเปรมปรีด์
สดุดี พระทรงยศ.. ทรงพระเจริญ”
ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่
พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


ประมวลภาพกิจกรรม