"พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562"

28-02-2563   

              วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอนุพงษ์ มกรานุรักษ์ ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าห้องมีการตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย โดยมีการมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่วิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ และมอบทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปวส.และปริญญาตรี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยมีนายอนุพงศ์ มรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพสู่ตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวไปแล้ว 16 รุ่นปีนี้เป็นรุ่นที่ 17 สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้รับอนุญาตจัดตั้งปี 2548 ปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ทั้งสองแห่งจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
              วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็น 1 ใน 43 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการ
              วิทยาลัยฯริเริ่มดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย “อีสานเหนือโมเดล” เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือ แนะนำ และพัฒนาแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ระบบทวีภาคีในรูปแบบอีสานเหนือโมเดล แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศและปัจจุบัน มีวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายอีสานเหนือโมเดล จำนวน 9 วิทยาลัย และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระบบทวีภาคีทั้งสิ้นกว่า 8,000 คน โดยนักศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด มียอดการส่งเงินกลับบาน มากกว่าเดือนละ 2,800,000 บาท หรือปีละ 33,600,000 บาท และที่สำคัญวิทยาลัยยังได้สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ สานต่อระบบทวีภาคีในประเทศสู่การฝึกงานต่างประเทศที่ญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 ปี นักศึกษาได้รับทั้งเงินเดือนและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งปัจจุบันส่งไปแล้ว 52 รุ่น จำนวน 270 คน
              ดร.ดวงนภาฯ กล่าวอีกว่า จุดกำเนิดอีสานเหนือ คือ การเช่าโรงสีเพื่อทำโรงเรียน เมื่อ 19 ปีที่ผ่านมา เราได้ฉายาโรงเรียนโรงสี วันนี้เรามีที่ดินพอที่จะให้ลูกอีสานเหนือได้ลงมือทำนา ทำไร่ ทำสวน โดยวิทยาลัยฯได้จัดทำโครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส ได้มีการปลูกข้าว ปลูกอ้อย เลี้ยงปลา ในพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยให้นักศึกษาแต่ละสาขา ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักวิเคราะห์วางแผน ทำเกษตรอย่างไรให้รวย และประสบความสำเร็จยั่งยืน
              ในปีการศึกษา 2562 นี้ วิทยาลัยเทคโลยีอีสานเหนือ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 742 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 373 คน รวม 1,115 คน

ประมวลภาพรับใบประกาศนียบัตร