"กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2562"

13-02-2563   

              วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรมวันอำลาสถาบัน