ร่วมการอบรม เรื่องโครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์

05-11-2562   


              เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บุคคลากรวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งโครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าดำเนินโครงการ "เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์" จัดฝึกอบรมกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าอบรม เป็นผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ราย
              ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้ารวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในระดับสากล รวมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ระดับสากลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้ จากช่องทางการตลาดใหม่ ๆ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ระดับประเทศ

"ประมวลภาพกิจกรรมร่วมการ อบรม เรื่องโครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์