"อีสานเหนือโมเดล" ขยายเครือข่าย ทวิภาคีสายพันธุ์ไทยสู่สถานศึกษาภาครัฐ

19-10-2562   


              สานต่อทวิภาคีคุณภาพ "อีสานเหนือโมเดล" ขยายเครือข่าย สู่สถานศึกษาภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างอาชีวศึกษาทวิภาคีคุณภาพ สร้างนักศึกษาที่มีทักษะอาชีพที่สถานประกอบการอยากได้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สนองนโยบายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ
               วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่วิทยาลัยการอาชีพ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร ยงยืน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจาก นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้มอบหมายให้ นายคมจิตร์ นันทะศรี ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี พร้อมทีมงาน นำเสนอรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี "อีสานเหนือโมเดล" ทวิภาคีสายพันธุ์ไทย ที่ได้รับการยอมรับจาก สถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ
               จากนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ. ที่ต้องการส่งเสริมการสร้างคุณภาพของอาชีวศึกษา และเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะในระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะทำงานได้จริง มีรายได้ระหว่างเรียน มีกิจนิสัยอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยาลัยฯได้พัฒนา "อีสานเหนือโมเดล" มากว่า 15 ปี มีวิทยาลัยที่เข้าร่วมเครือข่าย "อีสานเหนือโมเดล" กว่า 20 วิทยาลัย พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ "อีสานเหนือโมเดล" ให้กับทุกวิทยาลัย
               ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร กล่าวว่า ชื่นชมการจัดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดตั้งเครือข่าย "อีสานเหนือโมเดล" เพื่อถ่ายทอดและเป็นประธานเครือข่าย ให้กับวิทยาลัยอาชีวะเอกชน จำนวนมาก ครั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา อาชีวศึกษาทวิภาคี ที่มีคุณภาพ ตรงตามนโยบายของ ศธ. และได้โอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย #วิทยาลัยอีวานเหนือ #อีสานเหนือโมเดล

ประมวลภาพกิจกรรม"อีสานเหนือโมเดล" ขยายเครือข่าย ทวิภาคีสายพันธุ์ไทยสู่สถานศึกษาภาครัฐ