อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

17-10-2562   


               วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา เป็นประธานบรรยายพิเศษ การอบรมในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และสามารถจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
               โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะอาจารย์และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562