ทัศนศึกษาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ปีการศึกษา 2562

13-10-2562   


              วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มีการจัดทัศนศึกษาร่วมกันระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาสองสาขาให้มีโอกาสได้รับการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะและการสร้างขวัญกำลังใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษาการได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลายซึ่งจะนำมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือที่มอบความสุขตลอดการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

"ประมวลภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ปีการศึกษา 2562